Egyesület

A CrossFit Budapest működési formáját tekintve Sportegyesület, s mint olyan, közhasznú feladatokat ellátó civil szervezetként gyakorolja tevékenységét Budapesti Testedző Club néven.

EGYESÜLET ADATAI:

Az Egyesület neve: Budapesti Testedző Club

Rövid elnevezése: BTC SE

Az Egyesület székhelye: 1149 Bp. Pillangó park 8/b. Fszt. 4.

Az Egyesület weboldala: https://crossfitbudapest.hu

Működési területe: Magyarország

Az Egyesület elektronikus levélcíme: info@crossfitbudapest.hu

Nyilvántartási száma: 01-02-0015727

Közhasznúsági fokozat: közhasznú

Közhasznú jogállás megszerzésének időpontja: 2017.12.15

Az Egyesület adószáma: 18649208-1-42

Statisztikai számjegye: 18649208-9312-521-01

Az Egyesület Bankszámlaszáma: 12011409-01564964-00100008

Az Egyesület céljai

Az Egyesületet a rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés, az ilyen irányú igények felkeltése, tagjainak nevelése, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása céljából hoztuk létre.

 • Az Egyesület sporttevékenységet folytat, melynek keretein belül elsősorban olyan embereket tömörít, akik a szabadidős sportprogramok iránt érdeklődnek, legyen szó egyéni illetve csoportos sportfoglalkozásokról.
 • Az Egyesület nemre, nemzetiségre, korra, világnézetre, vallási hovatartozásra tekintet nélkül tömöríti tagjait és számukra lehetőségei keretei között Egyesületi életet és sportolási lehetőséget biztosít.
 • Az Egyesület a sportközönség számára színvonalas szabadidő eltöltési lehetőséget valamint aktív klubéletet kíván kialakítani és működtetni minden korosztály számára.
 • Az Egyesület a szabadidős sportokat, valamint az egészséges életmód sporttal és helyes táplálkozással történő javítását kívánja népszerűsíteni és támogatni, egyéni és csoportos sportfoglalkozások, versenyek, egészségnapok, életmód és táplálkozási tanácsadások, állapotfelmérések és különböző egészségügyi szűrések szervezésével és lebonyolításával.
 • Az Egyesület csoportos és egyéni edzéseket, versenyeket és rendezvényeket szervez napi rendszerességgel, amelyeken az egyesület tagjain kívül más személyek is részt vehetnek.
 • Az Egyesület speciális csoportok (sérüléssel élők) számára is lehetőséget kíván biztosítani szabadidős sporttevékenységek gyakorlására.
 • Az Egyesület támogatja tagságának és a lakosságának szabadidő sportját, valamint a diáksportot, elősegíti a fiatal, tehetséges sportolók kibontakozását, szakosztályai révén hazai és nemzetközi versenyeken, bajnokságokon, kupákban és mérkőzéseken részt vesz, illetve ilyeneket rendez.
 • Hozzájárul a hazai sportélet és olimpiai mozgalom céljainak megvalósításához, a válogatott keretek működéséhez.
 • Az Egyesület különös gondot fordít a fiatal tehetségek felkutatására, azok sportszakmai előmenetelének biztosítására, valamint a hátrányos helyzetben-, illetve a fogyatékossággal élők sportolási lehetőségének megteremtésére.
 • A sportegyesület céljának megvalósítása érdekében együttműködik minden állami, társadalmi és gazdálkodó szervezettel, más egyesülettel és szövetséggel, amelyek segítik az Egyesület eredményes működését és céljainak megvalósítását.
 • A Sportegyesület céljainak megvalósítása érdekében – a jogszabályokban meghatározott keretek között nemzetközi tevékenységet is folytathat.

Az Egyesület feladatai

Az Egyesület az alábbi tevékenységeket folytatja:

 1. a) sporttevékenység szervezése, valamint a sporttevékenység feltételeinek a megteremtése,
 2. b) elősegíti az egészséges életmód és a szabadidősport gyakorlása feltételeinek megteremtése,
 3. c) az esélyegyenlőség jegyében támogatja a gyermek- és ifjúsági sportot, a nők és a családok sportját, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, valamint a fogyatékosok sportját,
 4. d) korlátozza a sport önveszélyeztető, káros megnyilvánulását és ellenőrzi a doppingtilalom betartását e) támogatja az olimpiai, a paralimpiai és siketlimpiai mozgalmat, Magyarország sportolóinak részvételét az olimpiákon, paralimpiákon, és siketlimpiákon és más, az épek és fogyatékosok sportjának kiemelkedő jelentőségű nemzetközi sportversenyein,
 5. f) támogatja a sportszakember-képzést és a sporttal kapcsolatos tudományos tevékenységet, elősegíti a testkulturális felsőoktatás feltételeinek biztosítását, g) támogatja a testkultúra fejlesztését szolgáló és sporttudományi képzést.

A közfeladatok teljesítését Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 15. valamint a sportról szóló 2004. évi I. törvény 49. § c) e) f) m) n) q) pontjai és 55. §-a írják elő.

 • A sportlétesítmények használata, illetve működtetése a Sportegyesület alaptevékenységének minősül.
 • Az Egyesület nem zárja ki, hogy hogy tagjain kívül más is részesülhessen a szolgáltatásaiból.
 • Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

Az Egyesület feladatai továbbá:

 1. a) a Sportegyesület céljainak megvalósítása érdekében a versenysport, a diák- és szabadidősport mindennapossá tétele céljából szakosztályok létrehozásával és működtetésével a sporttevékenység megszervezése, végzése, a sportágak működési feltételeinek biztosítása,
 2. b) a Sportegyesület fejlesztési célkitűzéseinek meghatározása és gondoskodás megvalósításukról,
 3. c) a sportági szakszövetségek, valamint más sportegyesületek és szervezetek által rendezett sportversenyeken, bajnokságokon, sporteseményeken, szabadidősport rendezvényeken való részvétel, sportversenyek, sportesemények szervezése és lebonyolítása,
 4. d) a Sportegyesület tagjainak sokoldalú sportbeli képzése, a sportolók felkészülésének biztosítása,
 5. e) a Sportegyesület által működtetett sportágak utánpótlásának nevelése, a sportágak oktatása, a sportágak alapjainak szélesítése, ennek érdekében kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás óvodákkal, iskolákkal,
 6. f) mindazon országos sportági szakszövetségek, illetőleg területi szövetségeik céljai megvalósításának elősegítése, munkájuk támogatása, melyekben a Sportegyesület tagsági viszonnyal rendelkezik,
 7. g) a tervszerű működéshez szükséges személyi és tárgyi feltételek megteremtése és biztosítása.

Az Egyesület sporttal össze nem függő tevékenységet, valamint sporttevékenységével összefüggő kereskedelmi tevékenységet (ideértve a sportegyesület vagyoni értékű jogainak hasznosítását is) csak kiegészítő tevékenységként folytathat. A sportlétesítmények használata, illetve működtetése – e rendelkezés alkalmazásában- a sportegyesület alaptevékenységének mindősül.

Az Egyesület gazdálkodása

 • Az Egyesület Sportegyesületi tevékenységet folytat (TEÁOR 9312), melynek célja, hogy a szabadidősportot és az amatőr versenysportot – mint közhasznú tevékenység – népszerűsítse, fejlessze.
 • Az Egyesület a közhasznú sporttevékenység körében nyújtott szolgáltatásait az egyesület tagságán kívül bármely harmadik személy is igénybe veheti.
 • Az Egyesület közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatot lát el (gyermek- és ifjúsági sport, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, valamint a fogyatékosok sportjának támogatás; Fővárosi illetve kerületi sport és szabadidősport támogatása), amelyről törvény vagy törvény felhatalmazása alapján más jogszabály rendelkezése szerint (2004. évi I. tv. a sportról 49. § c) e) f) m) n) q) pontjai és 55. §-a; 2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1) 15; 23. § (4) 8; (5) 17;) valamely állami szervének vagy regionális önkormányzatnak kell gondoskodnia
 • Az Egyesület vagyona a tagdíjakból, sportszolgáltatásainak értékesítéséből, magán és jogi személyek, valamint ezek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetei felajánlásaiból, továbbá az Egyesület vállalkozási tevékenységének hasznából képződik.
 • A felajánlások elfogadása tárgyában az elnökség dönt.
 • Az Egyesület nem nyereségorientált szervezet, vállalkozási tevékenységet csak másodlagosan folytat, az ebből származó nyereséget a jelen alapszabályban meghatározott céljainak megvalósítására fordítja.
 • Az Egyesület tisztségviselői feladataikat díjazás nélkül látják el, indokol készkiadásaik megtérítésére azonban igényt tarthatnak.
 • Gazdasági feladatok ellátására tiszteletdíjas munkatársat lehet alkalmazni (megbízás). Az alkalmaztatás felől az elnökség dönt.
 • Az Egyesület a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott alapcél szerinti tevékenységére fordítja.
 • Az Egyesület befektetési tevékenységet nem folytat. Az Egyesület a vezető tisztségviselőit támogatóit az önkéntest, valamint ezen személyek közeli hozzátartozóit célszerinti juttatásban nem részesíti. Az Egyesület váltót illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsájt ki. Gazdasági vállalkozási tevékenységének fejlesztéséhez alapcél szerinti tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel.
Szervezeti átalakítás miatt a CrossFit Budapest szolgáltatásai ideiglenesen nem elérhetőek!

CrossFit Budapest services are temporarily unavailable due reorganization!